bootstrap table

การจัดฝึกอบรมเทคนิคในการดำเนินโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมา และจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 

                                                       การจัดฝึกอบรมเทคนิคในการดำเนินโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ

                                                              ให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมา และจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                                                                                              ในระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

                                                                                          ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้ดำเนินการฝึกอบรมเทคนิคในการดำเนินการโครงการปะการังเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง

- การควบคุมการจัดวางปะการังเทียม

- ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ GPS ในการจัดวางปะการังเทียม

- ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และสัตว์เกาะติดในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล

- เทคนิคการศึกษาชนิดปลาในบริเวณปะการังเทียม

- การเก็บข้อมูลสัตว์น้ำ การสุ่มตัวอย่างชั่งวัดสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือในจังหวัดสงขลา

- การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และความร่วมมือจากชุมชนในการเก็บข้อมูลอย่างง่าย

- การศึกษาสภาวะสังคมเศรษฐกิจของชุมชนประมง

- การเก็บข้อมูลความคิดเห็น ทัศนคติต่อการจัดสร้างปะการังเทียม

- การจัดการประมงโดยชุมชน

ให้กับคณะผู้แทนจากจังหวัดก่าเมาและจังหวัดเกียนยาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมทั้งฝึกการปฎิบัติและการศึกษาดูงานในหมู่บ้านประมงทะเลชายฝั่งในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา


ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com