bootstrap themes

อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา)

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์น้ำ จำแนกชนิด และสถานะภาพของสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ ในพื้นที่
รับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ำในแหล่งทำประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงและแหล่งทำการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(5) ดำเนินงานการตรวจรับรองสุขอนามัยเรือประมง และประมวลผลเพื่อนำมาปรับปรุงมาตรฐาน
สุขอนามัยเรือประมง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

ข่าวราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

การบริการ

 "โลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น อาหารสมอง ทานยิ่งเยอะ ยิ่งดีต่อสุขภาพทางปัญญา" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเองเข้าร่วมรับอาหารเสริมทางปัญญากับการพัฒนาทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กโทรนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Hrd : e-Learning)

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

ดัชนีหุ้น

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

smdec.com