build your own website for free

อำนาจหน้าที่ (ศพม.สงขลา)

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์น้ำ จำแนกชนิด และสถานะภาพของสัตว์น้ำที่อยู่ในบัญชีถูกคุกคามของประเทศ ในพื้นที่
รับผิดชอบ
(2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางการประมง สัตว์น้ำในแหล่งทำประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อการรับรองคุณภาพสัตว์น้ำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(3) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และเสนอแนะปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพแหล่งประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(4) ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงและแหล่งทำการประมงทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ
เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
(5) ดำเนินงานการตรวจรับรองสุขอนามัยเรือประมง และประมวลผลเพื่อนำมาปรับปรุงมาตรฐาน
สุขอนามัยเรือประมง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


กิจกรรมภายในศูนย์ ฯ

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เทใจร่วมกัน....

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์ ฯ ที่รับผิดชอบ และ ได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาพื้นที่ รอบ ๆ ณ โรงเรียนและวัดของปากระวะ

ทำบุญศูนย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดทำบุญและร่วมจัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานประจำปี 2560.... 

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย? ฯ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมโดยดำเนินการชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2(สงขลา) และครู-นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ประชาชน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ"เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560"(21 กันยายน 2560) ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ณ ป่าชายเลนบ้านแหลมสน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) สนับสนุนกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1 ล้านตัว ในพิธีจัดวางปะการังเทียมงบซีพี ในวันที่ 14 กันยายน 2560 บริเวณหน้าบ้านพังสาย ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ข่าวราคากลาง จัดซื้อ-จัดจ้าง

การบริการ

 "โลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น อาหารสมอง ทานยิ่งเยอะ ยิ่งดีต่อสุขภาพทางปัญญา" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเองเข้าร่วมรับอาหารเสริมทางปัญญากับการพัฒนาทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กโทรนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Hrd : e-Learning)

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

ดัชนีหุ้น

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

smdec.com