https://mobirise.com/

ประวัติความเป็นมา


         ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

            พ.ศ.2506 กรมประมงได้ก่อตั้ง "สถานีประมงทะเลสงขลา" สังกัดกองสำรวจและค้นคว้า เพื่อทำหน้าที่รวบรวมสถิติชีวะและชลสมบัติในทะเลสาบสงขลา โดยสำรองด้านชีววิทยาของสัตว์น้ำ แหล่งทำการประมงอวนลาก ศึกษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการวิจัยและ        ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปสัตว์น้ำ

            พ.ศ.2516 กรมประมงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ จึงให้สถานีเน้นกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้แก่การเพาะเลี้ยงกุ้งและปลากะพงขาวจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สถานีประมงจังหวัดสงขลา" และขยายหน่วยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำไปตั้งที่บ้านเก้าเส้ง ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ปัจจุบันคือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

             พ.ศ.2529 กรมประมงและบริษัทเอนไวโรคอน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้ทำสัญญาให้สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์จัดทำวิจัย   การจัดส่วนราชการและผลการปฏิบัติงานของกรมประมง จึงได้เสนอให้ก่อตั้ง "ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง สงขลา"
โดยได้ดำเนินการในปี พ.ศ.2532 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 11,800,000 บาท    

             พ.ศ.2545 ได้มีการปรับโครงสร้างกรมประมง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง"                     

          ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา

             สืบเนื่องจากประเทศต่าง ๆ ได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเล 200 ไมล์ อันเป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องเสียแหล่งทำการประมงไป บางส่วน และปัญหาเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนและมีราคาสูง ทำให้ชาวประมงบางส่วนไม่สามารถทนต่อการขาดทุนในการจับปลาได้ ซึ่งเป็นผลให้ผลผลิตสัตว์น้ำทะเลของประเทศลดลง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสัตว์น้ำบริโภค และชาวประมงบางส่วนต้องว่างงาน

          รัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อจัดตั้งโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศขึ้น มี ดร.กิจจา ใจเย็น เป็น ผู้จัดการโครงการโดยเริ่มทำการศึกษาปัญหาเบื้องต้นปลายปี 2519 และมีการลงนามในสัญญาเงินกู้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2522 โดยสัญญามีผลบังคับไว้ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2522 ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 6 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา เป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการย่อยที่ 4เป็นโครงการพัฒนาทะเลสาบให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญสำหรับภาคใต้

          โดยการก่อสร้างสถานีเพาะกุ้งก้ามกราม 1 แห่ง ภายใต้ชื่องานพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกในทะเลสาบสงขลา เพื่อผลิตพันธุ์กุ้ง ให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงปีละ 20 ล้านตัว ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกในทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนใน

          ต่อมาในปีงบประมาณ 2531 กรมประมงได้มีนโยบายให้สถานีแห่งนี้ผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำ ซึ่งได้สั่งให้ไปอยู่ในสังกัดกองประมงน้ำกร่อย และกำหนดชื่อหน่วยงานเป็นสถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดสงขลา และได้เปลี่ยนเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา ภายใต้กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในปีงบประมาณ 2534ปีงบประมาณ 2546 รัฐบาลได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการ ในส่วนของกรมประมงได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานต่าง ๆ โดยสถานีฯ ได้ปรับขึ้นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลาสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

            ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

          พ.ศ.2559 กรมประมงได้ปรับโครงสร้างภายในกรมอีกครั้ง โดยผนวกศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา รวมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
 
โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.) ศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย ชีววิทยาของสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม การทำประมง ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดการการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่เหมาะสม

2.) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมง อุปกรณ์ และวิธีทำการประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ

3.) ศึกษา วิจัย และดำเนินการฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

4.) ศึกษา วิจัย สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำ และรูปแบบการจัดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งประชมสัมพันธ์และดำเนินงาน

5.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

* ตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

AmazingCounters.com