free web page builder

กิจกรรมต่าง ๆ

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เทใจร่วมกัน....

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์ ฯ ที่รับผิดชอบ และ ได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาพื้นที่ รอบ ๆ ณ โรงเรียนและวัดของปากระวะ

ทำบุญศูนย์

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดทำบุญและร่วมจัดกิจกรรมแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรภายในหน่วยงานประจำปี 2560.... 

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย? ฯ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้จัดกิจกรรมโดยดำเนินการชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ...

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2(สงขลา) และครู-นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ประชาชน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ"เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560"(21 กันยายน 2560) ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560 ณ ป่าชายเลนบ้านแหลมสน ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) สนับสนุนกุ้งแชบ๊วย จำนวน 1 ล้านตัว ในพิธีจัดวางปะการังเทียมงบซีพี ในวันที่ 14 กันยายน 2560 บริเวณหน้าบ้านพังสาย ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ฯจัดอบรมเรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 30 กรกฎาคม2560 ณ ปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

ศูนย์ฯ จัดอบรมเรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ในวันที่ 27 กรกฎาคม2560 ณ โรงแรมราวดี นครศรีธรรมราช 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน" แก่ชุมชนชาวประมง จำนวน 35 ชุมชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 95 คน วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนผลการดำเนินกิจกรรม “กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม” และ “กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชน และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

ศูนย์ฯ จัดอบรมเรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ในวันที่ 31 กรกฎาคม2560 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ช่วงเช้าวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเหรียง และชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ประมาณ 1.5 ล้านตัว ณ เขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฏาคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) นำชาวประมงจากกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอปะนาเระ จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

และบ่อหินฟาร์มสเตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ สงขลา ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ ๑ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว และชายทะเล หมู่ที่ ๗ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว

23 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 20,000 ตัว บริเวณชายทะเลบ้านระวะ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปูม้า และความกินดีอยู่ดีของชาวประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่กลุ่มชาวประมง จำนวน 1 แห่ง คือ บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มอบให้แก่กลุ่มชาวประมง จำนวน 2 แห่ง คือ ชุมชนปะนาเระ อำเภอปะนาเระ และชุมชนปาตาตีมอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงบริเวณชุมชนชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์