bootstrap carousel

กิจกรรมต่าง ๆ

ศูนย์ฯจัดอบรมเรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 30 กรกฎาคม2560 ณ ปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

ศูนย์ฯ จัดอบรมเรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ในวันที่ 27 กรกฎาคม2560 ณ โรงแรมราวดี นครศรีธรรมราช 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน" แก่ชุมชนชาวประมง จำนวน 35 ชุมชน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 95 คน วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนผลการดำเนินกิจกรรม “กิจกรรมการบริหารจัดการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม” และ “กิจกรรมการจัดตั้งธนาคารสัตว์น้ำ” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างชุมชน และวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

ศูนย์ฯ จัดอบรมเรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ให้แก่เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ในวันที่ 31 กรกฎาคม2560 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ช่วงเช้าวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเหรียง และชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ประมาณ 1.5 ล้านตัว ณ เขตฟาร์มทะเลโดยชุมชน เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฏาคม 2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) นำชาวประมงจากกลุ่มประมงพื้นบ้านอำเภอปะนาเระ จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

และบ่อหินฟาร์มสเตย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ สงขลา ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ ๑ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว และชายทะเล หมู่ที่ ๗ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว

23 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 20,000 ตัว บริเวณชายทะเลบ้านระวะ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปูม้า และความกินดีอยู่ดีของชาวประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่กลุ่มชาวประมง จำนวน 1 แห่ง คือ บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มอบให้แก่กลุ่มชาวประมง จำนวน 2 แห่ง คือ ชุมชนปะนาเระ อำเภอปะนาเระ และชุมชนปาตาตีมอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงบริเวณชุมชนชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์