Mobirise

กิจกรรมต่าง ๆ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ สงขลา ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย บริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่ ๑ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว และชายทะเล หมู่ที่ ๗ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว

23 มิถุนายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 20,000 ตัว บริเวณชายทะเลบ้านระวะ ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปูม้า และความกินดีอยู่ดีของชาวประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่กลุ่มชาวประมง จำนวน 1 แห่ง คือ บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มอบให้แก่กลุ่มชาวประมง จำนวน 2 แห่ง คือ ชุมชนปะนาเระ อำเภอปะนาเระ และชุมชนปาตาตีมอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงบริเวณชุมชนชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์