Website Maker

กิจกรรมต่าง ๆ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม การบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมพัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่กลุ่มชาวประมง จำนวน 1 แห่ง คือ บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มอบให้แก่กลุ่มชาวประมง จำนวน 2 แห่ง คือ ชุมชนปะนาเระ อำเภอปะนาเระ และชุมชนปาตาตีมอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อจัดทำเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงบริเวณชุมชนชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์