"....งานราชการนั้นเป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน ผู้ปฎิบัติบริหารงานราชการจึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนักมิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป็นผลเสียหายแต่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้ ขอให้ถือว่าการทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง...."

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2554

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมประมง


ศพท.สงขลา